prйdigйrйe

predigested

prйdilection

predilection

prйdiquer

predicating

prйdire

predict

prйdisposйe

predisposed

prйdisposer

predispose

prйdisposition

predisposition

predominance

predominance

prйdominante

predominant

prйdominer

predominate

prййlectoral,ale,aux

Pre-election, ale, to

prйemballйe

Prepackaged

preeminence

preeminence

prййminent,e

preeminent e

prйempter

preempt

prйemption

pre-emption

prййtablie

preset

prййtablir

scripted

prйexistant,e

existing e

preexistence

preexistence

prйexister

pre-exist

prйfabrication

prefabrication

prйfabriquйe

prefabricated

preface

preface

prйfacer

preface

prйfacier 

preface

prйfectoral,ale,aux

prefectural, ale, to

prefecture 

prefecture

prйfйrable

preferable

prйfйrablement

preferably

prйfйrй,e

preferred e

preference

preference

prйfйrentielle

preferential

prйfйrentiellement

preferentially

prйfйrer 

prefer

prйfйrй

favorite

prйfet 

prefect

prйfиte

Reeve

prйfiguration

prefiguration

prйfigurer

prefigure

prйfinancement

pre-financing

prйfixation

fixing

prйfixe 

prefix

prйfixй,e 

prefixed, e

prйfixer

prefix

prйfixion

prйfixion

prйfloraison

prebloom

prйfoliation

prйfoliation

prйformatйe

preformatted

prйformation

preforming

performer

performer

prйglaciaire

preglacial

prйgnance

salience

prйgnant,e

prйgnant, e

prйhenseur

gripper

prйhensile 

prehensile

prйhension

prehension

prйhistoire 

prehistory

prйhistorien,enne

prehistorians, enemies

prйhistorique

prehistoric

prйjudice

prejudice

prйjudiciable 

detrimental

prйjudiciel,elle

ruling, it

prйjudicier

prejudice

prйjugй

prejudice

prйjuger

prejudge

prйlasser v.

v lounging.

prйlatin,e

pre-Latin, e

prиle ou prкle

Horsetail Horsetail or

prйlegsm

prйlegsm

prйlevйe

taken

prйlиvement

sampling

prйlever

sample

prйliminaire 

preliminary

prйliminairement

preliminarily

prйlogique

prelogical

prйlude

prelude

prйluder

prelude

prйmaturй,e

premature e

prйmaturйment

prematurely

prйmaturitй

prematurity

prйmйdication

premedication

prйmйditation 

premeditation

prйmйditйe

premeditated

prйmйditer

premeditate

prйmenstruel,elle

premenstrual it

prйmices

beginnings

premier

first

premiиre

first

premiиrement

firstly

premier-nй, f.premiиre-nйe,

firstborn, f.premiиre-born,

prйmilitaire 

premilitary

prйmisse

premise

prйmolaire

premolar

prйmonition

premonition

prйmonitoire

premonitory

prйmunir

guard

prйmunition

premunition

prenable

prenable

prenant,e 

taking e

prйnatal,ale, als ou aux

prenatal, ale, als or

prйnatal,ale, pl. als, aux

prenatal, ale, pl. als, to

prendre

take

preneur,euse

lessee, honest

prйnom

first name

prйnommй,e

named e

prйnommer

prйnommer

prйnuptial,ale,aux

Prenuptial, ale, to

prйoccupante

Concern

prйoccupation

concern

prйoccupй,e

concerned, e

prйoccuper

concern

prйopйratoire

preoperative

prйoral,ale,aux adj

prйoral, ale, with adj

prйparateur,trice

preparer, trice

prйparatif

preparative

prйparation

preparation

prйparatoire

preparatory

prйparйe

prepared

prйparer

prepare

prйpayйe

Prepaid

prйpayer

prepay

prйpondйrance

preponderance

prйpondйrant,e 

leading e

prйposйe

attendant

prйposer

prйposer

preposition

preposition

prйpositionnel,elle

prepositional, it

prйpositionner

preposition

prйpositif,ive

prйpositif, ive

prйpositivement

prйpositivement

prйpotence

prepotency

prйprogrammй,e

preset, e

prйpsychotique

prepsychotic

prйpuce

foreskin

prйrйgler

preset

prйretraite

early retirement

prerogative

prerogative

prиs

close

prйsage 

omen

prйsager

predict

prйsalaire

student stipend

prй-salйm

Pre-Salem

presbyte

presbyopic

presbytйral,ale,aux

Priests, ale, to

presbytиre

rectory

presbytйrianisme

Presbyterianism

presbytie

presbyopia

presbytie

presbyopia

prescience

prescience

prescient,e

prescient, e

prйscolaire

preschool

prescriptible

prescriptive

prescription

prescription

prescripteur,trice

prescriber, trice

prescrire

prescribe

prescrite

prescribed

prйsйance

precedence

prйsйlecteur

preselector

prйsйlection

screening

prйsйlectionnйe

preselected

prйsйlectionner

preset

presence

presence

prйsent

present

prйsent,e

present, e

prйsentable

presentable

prйsentation

presentation

prйsentateur,trice

presenter, trice

prйsentement

now

prйsenter

present

prйsentoir

stand

prйsйrie

preproduction

prйservatif,ive 

condom, ive

prйservation

preservation

prйservateur,trice

preservative, trice

prйserve

preserves

prйserver

preserve

prйsidйe

chaired

prйsidence

presidency

prйsidence

presidency

presidentm

PresidentM

prйsidente

chairwoman

prйsidentiable

presidential

prйsidentialisme

presidentialism

prйsidentiel,elle

presidential, it

prйsider

preside

prйsidial,ale,aux

presidial, ale, to

prйsomptif,ive

presumptive, ive

prйsomption

presumption

prйsomption

presumption

prйsomptueuse

presumptuous

prйsomptueusement

presumptuously

presque

almost

presquоle

peninsula

pressage

pressing

pressante

pressing

presse

press

presse-bouton

press button

presse-citron

lemon squeezer

pressйe

pressed

pressentiment

presentiment

pressentir

sense

presse-purйe

ricer

presser

press

presse-raquette

press racket

presseur,euse

pressure, honest

presse-viande

Press Meat

pressier

pressman

pressing

dry cleaning

pression

pressure

pressoir

press

pressostat

switch

pressurage

pressing

pressurйe

squeezed

pressurer

squeeze

pressurisation

pressurisation

pressurisйe

pressurized

pressuriser

pressurize

prestance

presence

prestataire

recipient

prestation

benefit

preste 

nimble

prestement

nimbly

prestesse

nimbleness

prestidigitateur,trice 

magician, trice

prestidigitation

prestidigitation

prestige

prestige

prestigieux,euse

prestigious honest

prestissimo

prestissimo

presto

presto

prйsumable

presumable

prйsumйe

alleged

prйsumer

assume

prйsupposйe

presupposed

prйsupposer

presuppose

prйsupposition

presupposition

prкt

loan

prкt,e

loan, e

prйtantaine

prйtantaine

prкt-а-porter

ready-to-wear

prкtйe

lent

prйtendant,e

suitor, e

prйtendre

claim

prйtendu,e 

claimed, e

prйtendument

allegedly

prкte-nom

nominee

prйtentieux,euse

pretentious, honest

prйtentieusement

pretentiously

prйtention 

pretension

prкter

lend

prкteur,euse m

lender, euse m

prйtexte

pretext

prйtexter

excuse

prйtoire

court

prйtorial,ale,aux

praetorial, ale, to

prкtre

priest

prкtresse

priestess

prкtrise

priesthood

prкts-а-porter

ready-to-wear

preuve

evidence

prйvaloir

prevail

prйvarication

prevarication

prйvaricateur,trice

prevaricating, trice

prйvariquer

prevaricate

provenance

provenance

prйvenant,e

considerate, e

prйvenir

warn

prйventif,ive

preventive, ive

prevention

prevention

prйventif,ive

preventive, ive

prйventivement

preventively

prйventorium

sanatorium

prйvenu,e

defendant, e

prйverbe

preverb

prйvisibilitй

predictability

prйvisible

predictable

prйvision

forecast

prйvisionnelle

Forecast